Piotr Knaś

Opinia Forum Kraków dla MKiDN na temat kwestionariusza K-07

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Forum Kraków na temat kwestionariusza K-07 dotyczącego działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, używanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Centra kultury, obok bibliotek, stanowią najliczniejszą grupę instytucji kultury. Noszą nazwy centrum kultury/ wypoczynku/ sportu/ animacji/ inicjatyw społecznych/ sztuki; ośrodka lub domu kultury. W ich ramach (jako instytucji kultury) działają teatry, galerie, biblioteki, muzea, centra informacji turystycznej. Są duże (powyżej 90 osób załogi) i małe (nawet dwuosobowe). Mieszczą się zazwyczaj w jednym budynku, ale mogą też posiadać oddziały (o charakterze centrów kultury lub innych typów instytucji kultury), bardzo często posiadają filie o charakterze świetlic, klubów, ognisk (często współprowadzonych z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, spółdzielniami mieszkaniowymi, parafiami). Takie są zazwyczaj samorządowe centra kultury (przede wszystkim gminne). Ale funkcjonują również prywatne centra kultury (np. klubokawiarnie) i pozarządowe centra kultury (zazwyczaj o charakterze świetlic, klubów, ognisk artystycznych). Obecnie np. w Małopolsce powstały centra kultury o charakterze projektów unijnych. Warto wspomnieć również o młodzieżowych domach kultury (działających w ramach systemu oświaty).

W przeciwieństwie do innych typów instytucji kultury nie definiuje ich konkretny profil działalności jak w przypadku bibliotek, muzeów czy teatrów, a kilkuzakresowa działalność dominująca:
• Edukacja kulturalna i artystyczna,
• Animacja kulturalno-społeczna,
• Działalność artystyczna (o charakterze impresariatu i ruchu amatorskiego),
• Organizowanie lokalnych imprez (festynów, festiwali, imprez rozrywkowych).

W swoim stanowisku Forum Kraków postuluje szereg zmian związanych z prowadzeniem statystyki publicznej odnoszącej się do obszaru kultury, instytucji kultury i samych centrów kultury. Zapraszamy do przeczytania dokumentu.

[field name=multimedia]