Piotr Knaś

XVII spotkanie Forum Kraków

Kolejne, już XVII spotkanie Forum Kraków odbyło się w dniach 30 września–1 października 2013 roku. Tematem spotkania było… Forum Kraków, a ściślej – prace nad manifestem FK, który skonkretyzowałby misję i cel funkcjonowania sieci, tak aby jednoczyć coraz większą grupę animatorów i nie-animatorów wokół wspólnej pracy. Taki komunikat, pod którym można się podpisać lub się z nim spierać, ma stać się fundamentem dalszych prac. Forum Kraków chce być jak najbardziej czytelne dla środowiska, jeśli ma być otwartą platformą działań na rzecz rozwoju animacji kultury, musi też skierować do niego jasną deklarację, czym jest, jak działa, do czego dąży, mówiąc inaczej – jakie idee kryją się za tą marką. Uczestnicy odpowiadali sobie na pytanie „o co nam chodzi?” w przededniu NieKongresu Animatorów Kultury – pierwszego tak zaprogramowanego spotkania animatorów z całej Polski. Forum Kraków jest jego partnerem merytorycznym, Marek Sztark z ramienia FK jest jego dyrektorem programowym.

Już kiedyś, w tekście dla portalu Dom Kultury +, pisaliśmy o narodzinach, rozwoju, intencjach Forum Kraków. O zawiązaniu zrzeszenia, o tworzeniu sieci regionalnych, o współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o seminariach poświęconych animacji kultury w Polsce. O tym, że FK absolutnie nie będzie związkiem zawodowym pracowników domów kultury, ani grupą samokształceniową w zakresie zarządzania instytucjami animacji kultury, ani też grupą lobbingową dyrektorów instytucji kultury. Forum Kraków łączy misja tworzenia domów z kulturą, wspólnot z energią, przestrzeni uczestnictwa w kulturze.

Czym zatem jest Forum Kraków? Think-tankiem? Za dużo powiedziane. Grupą seminaryjną? Stanowczo za mało w kontekście prac i podjętych działań. Chyba raczej warto wskazać na myśl Jacka Gralczyka, że warto dążyć do stworzenia sieciowej, społecznej, niezinstytucjonalizowanej „instytucji” będącej miejscem otwartej refleksji nad animacją kultury, ale również skutecznym centrum działań tworzącym ramy dla systemu animacji kultury w Polsce (proponowanie rozwiązań legislacyjnych, tworzenie długofalowych programów rozwoju, debata z samorządem, modele instytucji animacji kultury). Aby takie centrum było efektywne, trzeba poszukiwać dróg porozumienia z nie-animatorami oraz budować partnerstwo z instytucjami mającymi wpływ na polityki kulturalne państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Związek Miast Polskich, samorządy).

Tak, w wielkim skrócie, można opisać punkt wyjścia dla prac nad manifestem, który zostanie ogłoszony po kolejnym spotkaniu, kiedy to przyjęty zostanie jego ostateczny kształt.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Zofia Bisiak, Stowarzyszenie Akademia Łucznica
 • Marek Sztark, Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO
 • Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Piotr Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury
 • Agata Lisowicz-Wala, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
 • Wojciech Szuniewicz, Krotoszyński Ośrodek Kultury
 • Małgorzata Jezutek, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
 • Anna Michalak-Pawłowska, Dom Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie
 • Krzysztof Polewski, Gminny Ośrodek Kultury Mykanów
 • Maciej Zygmunt, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
 • Aleksander Lysko, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
 • Alicja Hałoń, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Mariusz Wróbel, Silesia Film w Katowicach
 • Antoni Bartosz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 • Karol Zamojski, pracownia Kultury Współczesnej w Bydgoszczy
 • Alina Witkowska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Spotkanie moderowała Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury.