Piotr Knaś

Stanowisko Zrzeszenia Animatorów Kultury „Forum Kraków” w sprawie nowelizacji ustawy o VAT i jej konsekwencji dla animacji kultury

Członkowie Forum Kraków wystosowali pismo ze stanowiskiem w sprawie nowelizacji ustawy o VAT i jej konsekwencji dla animacji kultury do prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W imieniu animatorów kultury działających w domach kultury uprzejmie prosimy o podjęcie interwencji w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193).

Wspomniany akt prawny, nawiązujący do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605), godzi bezpośrednio w budżety instytucji kultury, powodując ich realne zmniejszenie. Najbardziej pokrzywdzonymi jednostkami w myśl nowych przepisów są samorządowe instytucje animacji kultury (potocznie zwane domami kultury), prowadzące wiele nieodpłatnych projektów edukacyjnych, animacyjnych i popularyzatorskich dla lokalnych społeczności. Te działania są podstawą dla zwiększania uczestnictwa w kulturze oraz budowania tożsamości lokalnej Polaków.

Obecnie dyrektorzy tych instytucji, wskutek wejścia w życie nowych przepisów, korygują in minus swoje budżety w związku z drastycznym zmniejszeniem zaplanowanych jesienią środków finansowych pochodzących z odzyskiwanego VAT. Straty związane ze zmniejszeniem kwoty odzyskiwanego VAT w większości przypadków znacznie przekraczają możliwości ich zrekompensowania ze środków pozyskanych grantów i innych źródeł.

W zależności od wielkości instytucji, szacowane zmniejszenie budżetów domów kultury kształtuje się w granicach od kilkunastu tysięcy (instytucje małe) do kilkuset tysięcy złotych (instytucje średnie i duże) w stosunku rocznym. Ofiarą nowych przepisów padają głównie bezpłatne działania animacyjne i edukacyjne, co może przyczynić się do pogorszenia dostępności kultury na wielu obszarach Polski. Jest to związane z tym, że ruch animacji kultury w Polsce opiera się w znacznej mierze na pracy bądź współpracy z domami kultury. Jednostki te pełnią wiele ważnych funkcji kulturalnych i społecznych dla lokalnych społeczności. Nie tylko zatrudniają zawodowych animatorów kultury, ale także współpracują z animatorami w ramach projektów realizowanych wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Kluczowym czynnikiem jest w tej chwili czas. Wiele projektów zaplanowanych jesienią ubiegłego roku jest obecnie rewidowanych. Wiele z nich nie zostanie zrealizowanych, jeżeli niekorzystny stan prawny nie ulegnie zmianie. Ograniczenia te będą najbardziej odczuwalne na wsi i w małych miastach, z dala od metropolii, gdzie znaczenie lokalnych domów kultury jest największe. Tych miejsc, po ich komercjalizacji, nic nie zastąpi jako ośrodków aktywnego uczestnictwa w kulturze i współpracy lokalnej.

W imieniu animatorów kultury prosimy Pana Premiera o podjęcie interwencji szybkiej, zdecydowanej i skutecznej. Rekomendujemy rozwiązanie problemu poprzez zmianę prawną jednoznacznie wyłączającą wszystkie instytucje kultury z obowiązku odliczania VAT z zastosowaniem tzw. wskaźnika proporcji lub zmianę zasad obliczania tego wskaźnika adekwatną do specyfiki funkcjonowania instytucji kultury. Jesteśmy do dyspozycji Pana Premiera w celu przedyskutowania wszelkich możliwości i wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań.

Osoby zaangażowane w opracowanie materiału:

  • Agata Lisowicz-Wala, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
  • Anna Michalak-Pawłowska, Dom Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie, Forum Kultury Mazowsze
  • Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  • Joanna Orlik, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
  • Marcin Jasiński, Bemowskie Centrum Kultury
  • Mariusz Wróbel, Instytucja Filmowa SILESIA FILM
  • Piotr Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury
  • Tomasz Ignalski, Chorzowskie Centrum Kultury, Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
  • Wojciech Szuniewicz, Krotoszyński Ośrodek Kultury

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Ministerstwem Finansów:
pismo wysłane przez Premiera Piotra Glińskiego (MKiDN);
odpowiedź przesłana przez Podsekretarza Stany Leszka Skibę (MF).