Piotr Knaś

54 spotkanie Forum Kraków w Łucznicy. Nowe otwarcie dla animacji

54 spotkanie Forum Kraków miało miejsce w Akademii Łucznica 4-5 grudnia 2023 r. Odwiedziliśmy tam naszą honorową członkinię Zofię Bisiak, która szmat czasu temu stworzyła w Łucznicy ośrodek doskonalenia animatorów i animatorek kultury. Bardzo dziękujemy za gościnę, rozmowę i możliwość spotkania w tak ważnym dla nas miejscu. 

Rozmawialiśmy o sytuacji animacji kultury i o możliwościach wykorzystania zmian politycznych w Polsce dla rozwoju animacji kultury w Polsce. Zaprojektowaliśmy zarys planu, nad którym jeszcze będziemy pracować w naszym gronie, zanim zostanie upubliczniony i zaprosimy wszystkich chętnych do współpracy. 

Planując nasze działania w pierwszej kolejności przygotowaliśmy naszą roboczą diagnozę stanu animacji kultury w Polsce. Z jednej strony to niezwykły, przebogaty, energetyczny zbiór inicjatyw, obszar twórczej pracy animatorów i animatorek, ekosystem przedsięwzięć i działań zanurzonych w lokalności skierowanych na zmianę społeczną. To bardzo duża część sektora kreatywnego w Polsce, to kilkadziesiąt tysięcy osób związanych z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz wolnych strzelców animacji. Z drugiej strony to publicznie niezauważalny, marginalny dla decydentów choć też mocno od nich zależny, słabo płatny sektor działań w obszarze społeczno-kulturowym. Zależy nam na zmianie statusu animacji kultury w Polsce i nadaniu jej ram odpowiednich do tego, jakie zyski społeczne powstają w związku jej istnieniem. Są one niebagatelne. Są związane ze zdrowiem publicznym, indywidualnymi kompetencjami kulturowymi i społecznymi, zbiorowym kapitałem społecznym, zdolnością do kooperacji, budowaniem sprawnych i silnych społeczności lokalnych, istnieniem przestrzeni publicznej i możliwością dialogu obywatelskiego. To po prostu miejsce oddechu wobec nasilającej się polaryzacji i anomii społecznej. Mamy nadzieję, że zmiana jest możliwa, animacja kultury to klucz do pozytywnych zmian społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, warto żeby otrzymała lepsze, aktualne ramy organizacyjne.