Piotr Knaś

Odpowiedź Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie domów kultury w czasie pandemii

Poniżej znajduje się treść Pisma Ministra KDNiS do Zarządu Forum Kraków i dyrektorów instytucji kultury ws. wznowienia ich działalności.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo Dyrektorów domów, centrów i ośrodków kultury oraz członków Zarządu Forum Kraków z 20 stycznia 2021 r., proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Pandemia COVID-19 stwarza wyjątkowo trudne wyzwania dla wszelkich rodzajów aktywności społecznej i gospodarczej. Sektor kultury w sposób szczególnie dotkliwy odczuwa skutki niezbędnych restrykcji wprowadzanych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Samorządowe instytucje kultury, które Państwo reprezentujecie prowadzą niezwykle cenną dla rozwoju społecznego działalność, wspieranie której należy do priorytetowych zadań mecenatu państwa. Należy jednocześnie zauważyć, że oferta domów, centrów i ośrodków kultury, a także warunki infrastrukturalne tych podmiotów charakteryzuje znaczące zróżnicowanie. W rezultacie, pojawiają się niekiedy przeszkody dla wypracowania w interwencyjnym trybie, do jakiego zmusza nas pandemia, takich przepisów, które okażą się satysfakcjonujące dla całej społeczności kadr samorządowych instytucji kultury oraz współpracujących z nimi animatorów.

Obecny stan rozwoju pandemii umożliwił złagodzenie wybranych ograniczeń w funkcjonowaniu sfery publicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii domy, centra i ośrodki kultury mogą wznowić działalność w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo pod warunkiem zachowania następujących środków bezpieczeństwa:

  • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni);
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Należy podkreślić, że decyzję o ewentualnym przywróceniu aktywności samorządowej instytucji kultury w oparciu o obowiązujące przepisy podejmuje jej dyrektor, który winien działać w porozumieniu z właściwymi dla danego terenu służbami sanitarnymi. Wspomniane wyżej przepisy obowiązujące od 12 lutego z pewnością nie pozwalają na wykorzystanie kulturotwórczego potencjału reprezentowanych przez Państwa instytucji w zakresie, którego życzyliby sobie zarówno ich pracownicy, jak i odbiorcy ich oferty. Umożliwiają one jednak częściowy powrót do form aktywności wstrzymywanych na mocy wcześniejszych decyzji Rady Ministrów. Chciałbym podziękować Państwu, pracownikom oraz współpracownikom kierowanych przez Państwa instytucji za wytrwałość i pracę na rzecz kultury polskiej w warunkach, które dostarczają nam dziś tak wielu bezprecedensowych wyzwań. Wierzę, że już niedługo możliwe stanie się znoszenie kolejnych obostrzeń krępujących Państwa działalność.

Jednocześnie mając na uwadze trudną sytuację instytucji kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło starania uruchomienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, programu Konwersja cyfrowa domów kultury z planowanym budżetem w wysokości 31 mln zł. Celem projektu jest wyposażenie domów i ośrodków kultury w niezbędne narzędzia pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych, związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Z wyrazami szacunku
Piotr Gliński