Piotr Knaś

Walne zebranie Forum Kraków

29 stycznia 2024 roku odbyło się walne zebranie członków i członkiń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Animatorów i Animatorek Kultury Forum Kraków, w siedzibie naszego stowarzyszenia, w Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium dotyczące realizacji działań w latach 2022-23. Następnie został wybrany nowy zarząd w składzie: Anna Michalak-Pawłowska (Prezeska Zarządu); Agata Lisowicz-Wala; Aleksandra Szymańska; Beata Cyboran; Jacek Gralczyk; Piotr Knaś; Marek Sztark. Nowy skład zarządu jest tożsamy ze składem ustępującego zarządu.

W trakcie dyskusji rozmawialiśmy o kierunkach rozwoju naszego stowarzyszenia, sprawach organizacyjnych, zbliżającym się NieKongresie w Krakowie (planowo czerwiec/ lipiec 2025 roku) i naszym projekcie Nowa Animacja, który dotyczy systemowych zmian w polu działania i oddziaływania animacji kultury. Działamy już od piętnastu lat, ponieważ pierwsze spotkanie przyszłego Forum Kraków pt. „Jaki dom kultury w Polsce” odbyło się pod koniec 2009 roku.